VFR Fares ( Besøk venner og slektninger) ...klikk her for mer info!

this is a sample

Your couch. It is mine.

I'm a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins!

GDPR General Data Protection Regulation

PERSONVERN. DIN INFORMASJON. DIN TRYGGHET.

Våre Forpliktelser Overfor Deg

Du står i sentrum av alt vi gjør. Målsettingen vår er at du alltid skal føle deg trygg og ha tillit til oss, ved at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem.

Det er viktig at du vet hvilke personopplysninger Itours AS (her betegnet som «vi» eller «Itours AS») samler inn om deg, og hvordan vi bruker dem.

Vi har gjort vårt beste for å forklare dette på en kortfattet og enkel måte. Hvis du skulle ønske mer informasjon eller du har spørsmål, kan du ta kontakt med personvernombudet vårt ved å sende en e mail til online@itours.no.

Hvis vi skulle gjøre større endringer av våre retningslinjer for personvern, vil vi gi deg beskjed. Om nødvendig vil vi også be om din godkjennelse.

Personvernerklæring

Vi har utformet personvernerklæringen vår med deg i tankene. Hvordan erklæringen gjelder for deg, vil avhenge av hvilken type kontakt du har med oss. For eksempel, hvis du:

 • kjøper en billett hos oss, bruker vi informasjonen du gir oss til å oppfylle både våre og Samarbeidspartnernes forpliktelser til å levere tjenesten til deg, og hvis det er tillatt vil vi holde deg oppdatert om andre arrangementer som kan være av interesse for deg; og
 • når du surfer på nettstedene våre, bruker vi informasjonskapsler for å gi deg en personlig tilpasset og forhåpentligvis sømløs opplevelse.

Valgene og rettighetene du har i de ulike tilfellene er mer detaljert forklart nedenfor.

Hvilken informasjon vi har og hvor vi får den fra

 • Når du oppretter en konto, kjøper en billett eller en venn overfører en billett til deg, samler vi inn opplysninger om deg som, avhengig av tjenesten vi leverer, kan inkludere din kontakt- og faktureringsinformasjon.
 • Når du bruker nettstedene eller applikasjonene våre, samler vi inn informasjon, som f.eks. hvilken nettleser og enhet du bruker, IP-adressen din, hvor du befinner deg, nettstedet du kom fra, hva du brukte og ikke brukte nettstedet/applikasjonen vår til, eller hvilket nettsted du gikk til når du forlot nettstedet vårt.
 • Når du bruker en funksjon tilknyttet sosiale medier på nettstedet vårt eller i applikasjonene våre og du legger ut noe på sosiale medieplattformer, vil det sosiale mediet gi oss visse opplysninger om deg.
 • I de få tilfellene der vi innhenter personopplysninger fra barn, ber vi alltid om de foresattes samtykke og vil alltid kun innhente slike opplysninger for de formålene som oppgis når vi innhenter dem.
 • Vi bruker leverandører som setter sammen geodemografiske data, som hjelper oss å bedre tilpasse tjenestene våre til dine behov. Hvis du foretrekker at vi ikke gjør dette, se avsnittet «Dine valg og rettigheter» nedenfor.

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

 • For å oppfylle kontrakten vår med deg

  Vi bruker informasjonen din når du inngår en kontrakt med oss (f.eks. for å kjøpe varer eller en billett) for å kunne:

  • behandle ordren din
  • ta betalt, og
  • gi deg kundestøtte.
 • For våre berettigede forretningsinteresser
  • For å sende deg e-poster i tilknytning til kundeservice, inkl. bestillingsbekreftelser og påminnelser om arrangementer.
  • For å forhindre eller oppdage ulovlig atferd, for å beskytte eller håndheve våre juridiske rettigheter eller slik loven på annen måte tillater det. F.eks. for å sørge for at billettene kommer i hendene på ekte fans. For å oppnå dette kan vi bruke informasjonen din til å forhindre svartebørssalg av billetter, misbruk av våre immaterielle eierrettigheter (f.eks. ift. våre eller Samarbeidspartneres varemerker), bedrageri eller andre forbrytelser.
  • For å sikre at våre og våre Samarbeidspartneres aktiviteter utføres trygt og sikkert.
 • Der du har gitt ditt samtykke
  • For å kontakte deg med informasjon eller tilbud om de kommende arrangementene, produktene eller tjenestene vi kan tilby – på e-post, med push-meldinger og nettbaserte varslinger, på SMS eller via sosiale medieplattformer.
  • For å behandle dine helserelaterte opplysninger for å kunne oppfylle dine krav til tilgjengelighet, der det har blitt uttrykkelig forespurt og samtykke har blitt gitt.

Dine valg og rettigheter

Valgmuligheter

Dersom du har gitt oss ditt samtykke, kan du trekke det tilbake ved å gjøre følgende:

 • For å ikke lenger motta markedsføringsmateriell fra oss kan du endre preferansene i kontoinnstillingene dine, følge instruksene for å avslutte abonnementet som alltid er oppgitt i e-poster vi sender deg, eller kontakte oss og be oss gjøre det for deg. Dine rettigheter
Dine rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

 • Retten til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine.
 • Retten til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
 • Retten til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
 • Retten til å korrigere, endre eller oppdatere informasjonen du har gitt oss (hvis du har en konto hos oss, kan du også gjøre dette ved å logge inn og oppdatere informasjonen din).
 • Retten til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. kredittsjekk). Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi gjør det vil vi informere om det når slike beslutninger tas.

For å utøve de ovennevnte rettighetene må du sende oss en e mail : online@itours.no. Vær oppmerksom på at selv om vi vurderer alle forespørsler vi mottar nøye, kan rettighetene dine variere etter hvor du bor, og vi er ikke alltid nødt til å etterkomme anmodningen din. Hvis dette skulle være tilfelle, vil vi forklare deg hvorfor.

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Vi har innført sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din. Sikkerhetstiltakene vi bruker vil avhenge av hvilken type informasjon som samles inn.

Vi vil bare lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du ber om, for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, og for eventuelle juridiske formål der vi er rettslig forpliktet til å oppbevare informasjonen. Vi vil slette informasjonen din på en sikker måte når den ikke lenger behøves for disse formålene, i henhold til selskapets retningslinjer.

Det er strenge regler for overføringer av informasjon på denne måten for å sikre at opplysningene dine fortsatt er beskyttet iht. høye standarder. Der vi gjør dette, vil vi sørge for at nødvendige garantier er på plass. Når opplysningene dine overføres til et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, vil vi bruke en av fremgangsmåtene nevnt nedenfor.

 • Standardavtaler godkjent av Europakommisjonen
 • Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA
 • Bindende konsernregler for overføring
 • Bindende konsernregler for overføring for databehandlere

Kontakt oss for mer informasjon eller for å få en kopi av den gjeldende dokumentasjonen.

Kontakt Oss

Hvis du har spørsmål om opplysningene ovenfor eller om hvordan vi håndterer personvern, har vi en egen Personvernavdeling og et eget Personvernombud som kan hjelpe deg: online@itours.no

Du kan også kontakte Datatilsynet, men vi oppfordrer deg til å først la oss forsøke å hjelpe deg.

We use cookies to give you a better experience Read more

GDPR General Data Protection Regulation

 

 

PRIVACY. YOUR INFORMATION. YOUR SAFETY.

 

Our Commitments to You

 

You are at the center of everything we do. Our goal is to always feel safe and trust us by handling your personal information with respect and allowing you control over them.

It is important that you know what personal information Itours AS (here referred to as "we" or "Itours AS") collects about you and how we use them.

We have done our best to explain this in a concise and easy way. If you would like more information or you have questions, please contact our privacy representative by sending an email to online@itours.no.

If we were to make major changes to our Privacy Policy, we would like to let you know. If necessary, we will also request your approval

 

Privacy Policy We have designed our privacy statement with you in mind. How the statement applies to you will depend on what kind of contact you have with us. For example, if you: 1. Buying a ticket with us, we use the information you provide us to fulfill both our and Partners' obligations to provide the service to you and, if permitted, we will keep you informed of any other arrangements that may be of interest to you; and2. When browsing our sites, we use cookies to provide you with a personalized and hopefully seamless experience.The choices and rights you have in the different cases are explained in more detail below. What information we have and where we get it from • When you create an account, buy a ticket or a friend transfer a ticket to you, we collect information about you that, depending on the service we provide, may include your contact and billing information.• When you use our sites or applications, we collect information, such as which browser and device you use, your IP address, where you are, the site you came from, what you used and did not use our site / application or which website you went to when you left our site.• When you use a social media feature on our site or in our applications and you post something on social media platforms, the social media will provide us with some information about you.• In the few cases where we collect personal data from children, we always ask for the consent of the guardian and will always obtain such information for the purposes stated when we collect them.• We use vendors that merge geodemographic data, which helps us better customize our services to your needs. If you prefer not to do this, see the section "Your Choices and Rights" below.

 

How your information is used and why 1. To fulfill our contract with you We use your information when you enter into a contract with us (eg to buy goods or a ticket) in order to:• treat your order• charge, and• provide you with support. 2. For our legitimate business interests • To send you e-mails related to customer service, including order confirmation and event reminder.• To prevent or detect illegal behavior, in order to protect or enforce our legal rights or the law otherwise permits. Eg. to make sure the tickets come in the hands of true fans. In order to achieve this, we may use your information to prevent blackberry sales of tickets, abuse of our intellectual property rights (such as our or our affiliates trademarks), fraud or other crimes.• To ensure that our and our Partners' activities are performed safely and safely. 3. Where you have given your consent • To contact you with information or offers about the upcoming events, products or services we can offer - Email, Push, and Web-based alerts, SMS or Social Media Platforms.• To process your health-related information in order to fulfill your requirements for availability, where it has been explicitly requested and consent has been granted.

 


Your choices and rights Options .

If you have given us your consent, you can withdraw it by doing the following:

To exercise the above rights, please send us an email: online@itours.no. Please be aware that even though we consider all requests we receive carefully; your rights may vary depending on where you live and we do not always have to comply with your request. If this were the case, we will explain why.

 

 

 

 

How we take care of your information. We have taken security measures to protect your information. The security measures we use will depend on the type of information collected. We will only store your information as long as it is necessary to provide the services you request for the purposes described in this Statement and for any legal purpose where we are legally required to keep the information. We will delete your information in a safe way when it is no longer needed for these purposes, in accordance with the Company's guidelines. There are strict rules for the transfer of information in this way to ensure that your information is still protected according to. high standards. Where we do this, we will ensure that necessary warranties are in place. When your information is transferred to a location outside of the European Economic Area, we will use one of the procedures listed below. • Standard agreements approved by the European Commission• The Privacy Shield Framework between the EU and the United States• Binding Group Rules for Transmission• Binding Group Rules for Transmission for Data Processors Contact us for more information or to obtain a copy of the current documentation.

 

Contact Us. If you have questions about the above information or about how we handle privacy, we have your own Personal Representative and your own Privacy Representative who can help you: online@itours.noYou can also contact the Data Inspectorate, but we encourage you to first try to help.

 

show hotel on map